Hitélet

Virágvasárnaptól húsvétig... - 2010.03.27.

2010. március 27.

Nemsokára belépünk nagyböjt utolsó hetébe, amely virágvasárnappal (március 28.) veszi kezdetét, s húsvét ünnepével zárul! Méltán viseli ez az időszak az egyházi szóhasználatban a nagyhét (vagy „szent hét", „csendes hét") elnevezést, hiszen Jézus váltságműve, kereszthalála, egyetlen, örökkévaló és tökéletes áldozata a jelenvalóság közvetlenségével ragad meg bennünket!

A nagyhét elején álló virágvasárnap ősi evangéliuma Jézus jeruzsálemi bevonulásáról szóló tudósítás (Mt 21,1-9). Az alázatos király, szamárháton érkezik a nagyvárosba, ahonnan már nem távozik el! Kezdetét veszi az isteni dráma „végjátéka", a passió! Jézus elindul a kereszt felé! Ez is, de még inkább az ünnep epistolája (levélbeli szentigéje) jelzi (Fil 2,5-11 - filippi Krisztus-himnusz), hogy itt nem egyszerűen a bevonulásra való megemlékezésről van szó, hanem ez a vasárnap már előre mutat a véres nagypénteki áldozatra és a diadalmas húsvétra egyaránt! Pál arról beszél a már említett szakaszban a filippi gyülekezetnek, hogy Jézus engedelmes volt mindhalálig, egészen a kereszthalálig, de aztán felmagasztalta őt az Isten!

Nagycsütörtök az utolsó vacsora ünnepe, amikor az istentiszteleten a templom még fehér színben pompázik! Mert ez a nap örömünnep! Rokon böjt 4. vasárnapjával (amelyen Jézus, mint az Élet kenyere áll előttünk), s amely a „laetare" (örvendjetek!) nevet viseli. A nagycsütörtöki öröm forrása Krisztus értünk lehajló kegyelmének hatalmas csodája, amelyet az Úrvacsorában újra és újra átélhetünk! Az eucharisztikus örömnek persze határt szab, hogy ezen az éjszakán árulják el Jézust, valamint árnyként vetül az ünnepre nagypéntek gyásza és fájdalma - értünk adatik teste, értünk hull vére, ahogyan a szerzési igékben is láthatjuk! (1Kor 11,23-26). Nagycsütörtök ősi evangéliumának szerves része a lábmosás története is, amelyet János apostol ír le evangéliumában (Jn 13). Jézus, mint alázatos szolga áll előttünk. Mindezt egészen, kézzelfoghatóan átélhették a tanítványok, amikor Jézus megmosta lábukat (rabszolga munka volt ez abban az időben), s mi is átélhetjük, amikor erre emlékezünk! Megtapasztalva a kegyelem örömét - Ő szolgálni jött! Értünk!

Ennek a szolgálatnak a csúcsa a golgotai kereszt, amelyre nagypénteken emlékezünk! Ez az egyházi esztendő legfájdalmasabb napja! Míg nagycsütörtökön fehér terítő borítja az oltárt, addig itt már feketébe borulnak a templomok! Jézus meghalt értünk a kereszten, hogy a világ minden bűnéért áldozat legyen! „Elvégeztetett!" (Jn 19,30) Hogyan szemléljük Krisztus szent szenvedését? - teszi fel a kérdést Luther egyik könyvecskéjének címében. Először: lássuk meg, hogy ítélet alatt vagyunk. A keresztfa minket is vádol, hiszen helyettünk és miattunk szenvedett az „Ártatlan Bárány!" Ettől rettenjünk meg! Másodszor viszont lássuk meg azt is, hogy mindez értünk történt. Bűnbánattal valamint a bűnbocsánatból fakadó örömmel és hálaadással boruljunk le a megfeszített Krisztus előtt!

Ősi rend szerint a János írása szerinti passió (Jn 18-19) az ünnep evangéliuma! Az ószövetségi perikópa pedig Ézs 53-ból való, ahol az Úr szenvedő szolgájáról olvashatunk, aki mindnyájunk vétke miatt kapott sebeket, s akit bűneink miatt törtek össze. Nagypéntek az isteni szeretet csúcspontjára irányítja a figyelmet, aki kegyelemből áldozott! Értünk, helyettünk és miattunk!

Nagyszombat mély gyásza ha nem is fokozza, de elmélyíti nagypéntek fájdalmát! Jézus a sírban van! Az Istentől való teljes elhagyatottság állapota! Ez a gyásznap alkalmas arra, hogy végiggondoljuk életünk mélységeit! Istentől való eltávolodásunkat! Nem feledve, hogy Jézus halála, s a pokolra való alászállása (1Pt 3,18-22) azért történt, hogy nekünk soha ne kelljen az örök halált megízlelnünk! Jézus ugyanis győzött a halálon!

Ennek a diadalnak az ünnepe Húsvét! Krisztus feltámadt, valóban feltámadt! Fontos, hogy nagypéntek fájdalmával teljes egységben lássuk és látassuk a húsvéti üdvtényt, Urunk halál feletti győzelmét! A húsvéti evangélium teljességéből fény árad ránk, csodás fény, amely eloszlatja a halál sötétségét! Jézus él! Én is vele! Krisztus királyi diadalát sugározza az ősi rend szerinti hajnali istentisztelet evangéliuma: Mt 28,1-7, ahol az első híradás érkezik az asszonyoknak az üres sírról! Angyalszó hangzik: a megfeszített nincs itt, feltámadt! Szombathelyi gyülekeztünkben is tartunk hajnali istentiszteletet, amelyet még sötétben kezdünk (fél hatkor), hogy napkeltekor már lélekben együtt legyünk azokkal, akik először hallották az örömhírt! Az istentiszteleten felnőtteket keresztelünk. Az istentisztelet világosban zárul, amely rámutat arra, hogy a világ világossága legyőzte a halál sötétségét! A délelőtti istentiszteletek evangéliuma pedig: Mk 16,1-8, ahol szintén a Feltámadott Krisztus áll a középpontban! Az ókortól kezdve ez a nap lett a keresztyének ünnepnapja. Tulajdonképpen minden vasárnap „kishúsvét", amikor a Feltámadott jelenlétében örvend a gyülekezet mind az igehirdetés hallgatásában, mind az Úrvacsora szentségében! A húsvét hajnali istentiszteletek gyakorta keresztelési istentiszteletek is, ahol (ősi szokás szerint) a feltámadás ünnepén élik át a megkeresztelt testvérek az élet halál feletti győzelmét, s az új életben való járás csodáját, amelynek szerzője Jézus, s amelynek kezdete a szent keresztség szentsége!

Lassan az isteni dráma csúcsának hetébe lépünk. Jézus útja fentről, isteni fenségéből indult lefelé, az emberi megaláztatásokon keresztül egészen a poklok mélyéig, de húsvét fényében már újra teljes dicsőségében áll előttünk! Győztes és Úr! Győztes, mert halálával és feltámadásával megtörte a gonosz erejét! Úr, mert Isten felmagasztalta, s minden névnél nagyobbat adott neki, melyre minden térd meghajol! Milyen hatalmas és felemelő érzés, hogy ennek a csodának mi is részesei lehetünk, ha hiszünk Jézus Krisztus szent nevében!

Weltler Gábor evangélikus lelkészjelölt

www.szombathely-lutheran.hu

Nagyheti programjaink

Március 28. Virágvasárnap 9 óra családi, úrvacsoraosztással; 10 óra istentisztelet alatta óvodásfoglalkozás.
Március 29. hétfő 18 óra Nagyheti böjti áhítat a református testvérekkel közösen - helyszín: Református templom
Március 30. kedd 18 óra Nagyheti böjti áhítat a református testvérekkel közösen – helyszín: Evangélikus templom
Március 31. szerda 18 óra Vesperás (zsoltározó) istentisztelet – helyszín: Evangélikus templom
Április 1. csütörtök – 18 óra Nagycsütörtöki ünnepi istentisztelet utána páska vacsora a kápolnában
Április 2. péntek – 10 óra Nagypénteki ünnepi istentisztelet; 18 óra Passió olvasás
Április 3. szombat – 18 óra Nagyszombati ünnepi istentisztelet
Április 4. vasárnap – 5.15 Húsvét hajnali istentisztelet;  10 óra Húsvét vasárnapi ünnepi istentisztelet; 18 óra Húsvét vasárnap esti istentisztelet
Április 5. hétfő – 10 óra Húsvét hétfői ünnepi istentisztelet

Április 1-jén 11.30-kor passiójáték az Evangélikus templomban.