Hitélet

Mennybemenetel és Pünkösd ünnepe - 2010.05.12.

2010. május 12.

Mennybemenetel ünnepe:

Még evangélikus körökben is ismert a római katolikus elnevezése: áldozócsütörtök. E név arra utal, hogy az első úrvacsoravétel - a római katolicizmusban az első áldozás, az evangélikusságban a konfirmáció - napja lett ez az ünnep. Nincs viszont kapcsolatban ez az elnevezés azzal a csodás üdvténnyel, amely az örökkévalóság fényével ragyogja be ezen az ünnepen az egyház húsvéti örömét. Jézus Krisztus visszatér isteni dicsőségének teljességébe. Nyitva a menny, ahol Krisztus, a Főpap, a Pásztor, az ég és föld Ura, a csodálatos Király ül a trónusán! Az egyedüli közbenjáró, aki folyamatosan esedezik értünk az Atyánál, üdvözítő hatalmával kormányozza és oltalmazza az egyházat, az utolsó napon pedig eljön, s megváltott népét dicsőségének részesévé teszi! Ez a keresztyének örök reménysége: Egykor majd ott ülhetünk a jobbján örök boldogságban. Az ünnep evangéliuma (Mk 16,14-20) és levélbeli szentigéje (ApCsel 1,1-11) is magát az üdvtényt hirdeti. Az igehirdetés Jn 20,16-18 alapján szól az evangélikus templomokban! Jézus megjelenik magdalai Máriának! Úgy ismertette meg magát vele, hogy néven szólította. Után pedig ezt mondta: felmegyek az Atyához! Mária pedig mindezt hírül adta a tanítványoknak! Ez az igaz győzelmi jelentés. A halálon győztes Úr visszatér isteni dicsőségében! Mindent elvégzett! Nem vereséget szenvedett, hanem győzött! Christus Victor!

Pünkösd ünnepe: görögül pentekosté, vagyis ötvenedik nap, ami arra utal, hogy Jézus feltámadása után 50 nappal történt. A Szentlélek kiárasztásának ünnepe, az egyház születésnapja!

Az isteni dicsőségébe visszatért Úr kitölti Lelkét az apostolok gyülekezetére. Az egyház ezen a napon lép érzékelhető módon a világ történetébe. A Lélek erejével felruházott apostoli hivatal Péter személyében működésbe lép, s a hirdetett ige nem tér vissza üresen, azonnal megtermi gyümölcsét, hiszen 3000 hívet hoz Krisztushoz (ApCsel 2), a keresztségben újjászülve őket, s gyülekezetet teremt! Az egyház élete a Szentlélek munkájához van kötve, s Krisztus akarata szerint felbonthatatlan egységet alkotnak. A 200-ban már általános nagyünnepként megült pünkösd évszázadokon át 8 napig tartott, ezután lett 3, majd később 2. Sajnos ezzel egy időben jelentősége is csökkent, pedig a húsvéti öröm idejének épp ez az ünnep a másik fókusza. Az igehirdetés Pünkösd vasárnapján az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 2. fejezetéből szól, amikor Péter felszólítja a hallgatóságot, hogy térjenek meg, keresztelkedjenek meg és megkapják a Lélek ajándékát! A keresztség és a Lélek ajándéka együtt jár! A Szentlélek teszi jelenvalóvá számunkra azt az üdvtényt, amelyet Krisztus szerzett a világnak! Luther szerint is a Szentlélek teremti a hitet, s ő tartja meg Krisztus népét! Nem véletlen, hogy az egyház énekkincsei között ősidők óta megtalálhatók a Szentlelket segítségül hívó énekek: Veni, Sancte Spiritus.

Mennybemenetel ünnepén (május 13. - csütörtök) este 6-kor, Pünkösd vasárnap és hétfőn délelőtt 10 órakor tartunk istentiszteletet a szombathelyi evangélikus templomban (Körmendi út 2.). Mindenkit szeretettel várunk!

www.szombathely-lutheran.hu