Hitélet

Mátyás apostol ünnepe - 2010.02.23.

2010. február 23.

Az egyházi esztendőben a böjti idő 1. vasárnapja után vagyunk! Elindultunk nagypéntek gyásza és húsvét öröme felé! A 40-es szám az egyházban szimbolikus jellegű! 40 évig vándorolt Izrael népe az ígéret földje felé. 40 napig böjtölt Jézus a pusztában járva, mielőtt nyilvános szolgálatát megkezdte volna! A mi húsvétot megelőző böjti időnk is 40 napig tart, amely számunkra is egy vándorlás. Lelki „vándorút", amely nem kilátástalan bolyongást jelent, hanem olyan „utazást", amelynek világos célja van: a golgotai kereszt fájdalma, s az üres sír, vagyis húsvét önfeledt boldogsága! Idén beleilleszkedik mindebbe egy különös nap (február 24.), böjti vándorutunk egy meglepő állomása: Mátyás apostol ünnepe!

Mátyás (neve héber eredetű: az Úr ajándéka) kapcsán feltétlen meg kell említeni egy másik, a 40-nel hasonló jelentőségű számot! Ez pedig a 12! Mindjárt eszünkbe juthat Izrael 12 törzse, s ehhez kapcsolódva Jézus szűk tanítványi közössége is! Nem véletlen, hogy amikor a 12 közül Júdás kisesett, az apostolok maradék csapata azonnal választott valakit az áruló tanítvány helyére! Ő volt Mátyás. Csupán néhány vers emlékezik meg erről az eseményről: ApCsel 1,15-26. Péter apostol közli a keserű igazságot: be kellett teljesednie mindannak, ami Júdással történt! Kérdés: Kit válasszunk helyette? Melyek legyenek a kiválasztás legfőbb kritériumai?

  1. Szem- és fültanúnak kellett lennie! Olyan embert kerestek, aki Jézus követője volt, aki a  csodákat, a gyógyításokat és a különféle jézusi megnyilvánulásokat (beszédeket és tanításokat) személyesen megtapasztalta, átélte. Nem akarták a tanítványok, hogy valaki kívülállóként betévedve kerüljön a 12 közé, s aztán össze-vissza beszéljen! Az apostoli közösség és tanúságtétel kívánatos egysége miatt - amely a megfeszített és feltámadott Úrról szóló tiszta és igaz beszéd - mindez szükségszerű volt!
  2. Imádságos háttér! Nagyon fontos volt a kiválasztásban a gyülekezet imádsága! (Nem lehet elégszer hangsúlyozni!) Tanulhatunk az ő példájukból mi is! Az aktuális problémát, amely felütötte fejét a gyülekezetben (mert Júdás kiesése, s Mátyás megválasztása nagy krízis volt), imádságban is Isten színe elé vitték!
  3. Ha Isten is úgy akarja! A két „jelölt" között (József és Mátyás) sorsvetéssel döntöttek. Ez nem valamiféle kuruzslás, hókuszpókusz vagy épp mágia volt, hanem „beolvadás" Isten akaratába! A választást ez az imádság előzte meg: „Uram, miden szív ismerője, te jelöld ki a kettő közül az egyiket!" Ezzel világossá tették az apostolok, hogy ők egyedül Isten akaratának élnek, vagy megfordítva: az az apostol, aki egyedül Isten akaratát kutatja és keresi, s e szerint éli az életét! Mátyás Isten akaratából lett apostol, ahogyan neve is jelzi: az Úr ajándéka.

Az ünnep alapigéje a böjti sorozat folytatásaképpen a Zsidókhoz írt levélből szól hozzánk, méghozzá Zsid 6,9-12-ből. A levél szerzője arra szólít fel minket, hogy legyünk követői azoknak, akik a hit és a türelem által öröklik az ígéreteket! Melyek ezek az ígéretek? Bűnbocsánat, Élet és Üdvösség! Egy ilyen példa áll ezen az ünnepen előttünk Mátyás történetén keresztül - az apostolok példája! Miért? Először is a tanúságtétel egysége kapcsán! Lehetünk sokszínűek, érkezhetünk bármilyen kegyességből, a lényeg mégis ugyanaz: a megfeszített és feltámadott Krisztus! Csak rá nézve lehet hiteles a tanúságtételünk! Másodszor az imádságos háttér! Olyan jó volna, ha mind többen tudnának imádkozni a gyülekezeti életben jelentkező nehézségek megoldásáért, vagy épp a lelkészek munkájáért! Harmadrészt pedig Isten akaratának feltétlen prioritása. Ha mindezeket szem előtt tartjuk, akkor lesz élő gyülekezetünk közössége!

Weltler Gábor 

Mátyás apostol ünnepén délután 6 órakor istentiszteletet tartunk az evangélikus gyülekezeti teremben! (Szombathely, Körmendi út 2.)

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

További információk a gyülekezet életéről: www.szombathely-lutheran.hu